ظریف خطاب به اروپا : اگر در قبال اتفاقات آمریکا سکوت کردیدد باید برای همیشه دهانتان را ببندید


logo

link